Ingvar i Las Palmas

January 18, 2014

The Law of Unintended Consequences

Filed under: Uncategorized — ingvare @ 22:32
Tags: ,

 En hypotes om hur klimatet påverkas är att solen till stor del styr. En säkerställd del är att solaktiviteten kan avläsas genom att räkna antalet sk solfläckar. Det som är intressant är att det finns en mycket lång historisk dokumentation om detta. Om jag minns rätt började en kines att dokumetera detta för mycket länge sedan.

Solen går genom solfläcksmaxima och solfläcksminima och det finns en stark korrelation mellan kallt klimat på jorden och solfäcksminima. Detta är oomtvistat. Vad som styr dessa “pendlingar” mellan stark aktivitet och låg aktivitet har man inte funnit någon förklaríng till. Solens inre är ju inte så enkelt att studera och vad det skulle vara för yttre påverkan har det spekulerats mycket i.

Många olika forskare har arbetat efter hypotesen att det kan vara planeternas växelvisa påverkan via gravitationskrafterna som påverkar solen och ett antal olika forskningsresultat har framkommit som ger klara indikationer att detta är en möjlig hypotes.

Ett samabetsprojekt mellan 19 forskare, bla vår svenske forskare Nils-Axel Mörner har gjort en genomgång av de forskningsrapporter som finns och gjort en sammanställning och en syntes av materialet.

Deras slutsatser resulterade I ett dokument som var avsett att publiceras I den vetenskapliga tidskriften

“Pattern Recognition in Physics” där de ingående 19 artiklarna publicerats tidigare

Se:  http://www.pattern-recogn-phys.net/1/203/2013/prp-1-203-2013.pdf

Då beslutades det att tidskriften skulle läggas ner. Läs om detta på:

http://joannenova.com.au/2014/01/science-paper-doubts-ipcc-so-whole-journal-gets-terminated/

Recently, a special issue was compiled entitled “Pattern in solar variability, their planetary origin and terrestrial impacts”. Besides papers dealing with the observed patterns in the heliosphere, the special issue editors ultimately submitted their conclusions in which they “doubt the continued, even accelerated, warming as claimed by the IPCC project” (Pattern Recogn. Phys., 1, 205–206, 2013)

Copernicus Publications published the work and other special issue papers to provide the spectrum of the related papers to the scientists for their individual judgment. Following best practice in scholarly publishing, published articles cannot be removed afterwards.

We at Copernicus Publications wish to distance ourselves from the apparent misuse of the originally agreed aims & scope of the journal and decided on 17 January 2014 to cease the publication of PRP. Of course, scientific dispute is controversial and should allow contradictory opinions which can then be discussed within the scientific community. However, the recent developments including the expressed implications (see above) have led us to this drastic decision.

Svära i (klimat)-kyrkan kan få dramatiska konsekvenser. Knorren på historien kan sammanfattas med en välkänd lag:“

The law of unintended consequences”

Det drastiska draget att lägga ned publicationen har gjort att allt fått ett mycket större genomslag än vad det annars skulle fått.

Jag har läst delar av de dokument som det talas om och även sammanfattningen och rent fysikaliskt och logiskt så är hypotesen både plausibel och passar väl in I det historiska mönster som klimatet uppvisar. Det passar däremot inte in i det politiska projektet “Power Grab” (Läs: IPCC, “Global Governance” och “Agenda 21”) med hjälp av politiserad vetenskap och skrämselpropaganda.

Advertisements

April 22, 2013

Lögnen om konsensus

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 10:39
Tags: ,

Från de som hävdar att mänskligt utsläpp av koldioxid utgör en fara hör man ofta att 97% av klimatforskarna är överens i frågan. Att det råder konsensus. För det första är “konsensus” inte ett argument i vetenskapliga frågor. Hur många gånger i vetenskapens historia har konsensus visat sig vara fel. “Jorden är platt”,  “Solen snurrar runt jorden”, “Magsår orsakas inte av en bakterie”. Det finns gott om exempel. För det andra genomfördes undersökningen på ett vansinnigt sätt. Frågan skickades till  10257 forskare inom geovetenskapen.  3146 svarade. Av dessa valdes 77 ut som ansågs vara klimatforskare.  Ett subjektivt urval alltså.  75 svarade “ja”.  För det tredje formulerades frågan om man ansåg att människan påverkade klimatet. Inte om koldioxid gör det.

Trippelfel!

1. Konsensus är inget argument

2. Tendentiöst och icke signifikant urval

3. Människan påverkar klimatet. Javisst. På många sätt. Stadsbebyggelse, markanvändning mm. Man frågade inte specifikt om koldioxidens inverkan

Det är ett skrämmande exempel  på hur man försöker vilseleda. Med 3 uppenbara felaktigheter kan man inte dra någon annan slutsats än att det är ett medvetet försök att vilseleda. Sedan kan var och en fundera över vad som egentligen är “målet” med “Klimathotsprojektet”.

Lite tips från H.L. Mencken

“The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”

“The urge to save humanity is always a false front for the urge to rule it.”

Läs mer av Mencken:

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/hlmencke101109.html#ixzz1fJjU8xSJ

March 6, 2013

Att gå före

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 09:02
Tags: , ,

Tyskland är väl ett bra exempel på en nation som valt att “Gå före” framför allt med solceller för elframställning.

Hitills har subventioner för elkraftsframställning överstigit  det svindlande beloppet 100 miljarder euro, en ofattbar mängd pengar.

Och hur ser det ut idag? I storleksordning 1.1 miljoner solceller producerar i stort sett ingen el alls på grund av mörker och moln.
Tyskland inporterar stora mängder el från kärnkraftsdrivna verk i Frankrike och Tjeckien. Och har startat upp ett oljedrivet

Källa:

Spiegel Online International

http://www.spiegel.de/international/germany/solar-subsidy-sinkhole-re-evaluating-germany-s-blind-faith-in-the-sun-a-809439.html

Samtidigt har förtroendet för “Grön” energi fallit till  9%  från tidigare 39% . I Ruhr-området till 6%.  Människor prioriterar
tillförlitlig energi och vettigt prissatt energi och har till stor del insett att klimathotet inte är ett vetenskapligt projekt utan ett politiskt projekt
med dunkla syften

Källa:

NoTricksZone

http://notrickszone.com/2013/03/05/german-doubts-on-renewable-energies-skyrocket-pollster-surprised-by-the-great-skepticism/

Tror knappast att Merkel som varit pådrivande  kan sitta kvar.

Är väl ett mycket illustrativt exempel på att “Gå före”.   Över stupet.

100 miljarder euro.  Kan man göra mycket nyttigt  med. Eller helt enkelt låta människor och industrier behålla dem. För det är ju till
syvende och sist skattepengar det handlar om. Regeringen skapar inga pengar, det är “andras pengar”.

Även England som satsat hårt på sk grön energi har det jobbigt. Det var på snäppet att ca en miljon hushåll skulle bli utan el när
England upplever en av de kallaste vintrarna på länge. Räddades av en olje-eldad station som skall rivas.

http://www.express.co.uk/news/uk/379845/Blackout-Britain-EU-environmental-directive-puts-millions-at-risk-of-power-cuts

Vilka i Sverige vill “Gå före”. Räck upp en hand.

Ingen uppvärmning på mer än 15 år trots att koldixidutsläppen ökat mycket under denna period. Tom IPCC erkänner det.

May 21, 2012

Växthusgas, javisst!

Filed under: Klimat — ingvare @ 09:35
Tags:

Fast kanske inte som klimathotarna menar.

Det är inte så att koldioxid är en växthusgas som kommer att göra planeten till en bastu. Däremot är den en växthusgas i så motto att den befrämjar växtlighet och därför används ganska rikligt i växthus! Och det påminner mig om att det är bra att prata med blommor. Lite extra koldioxid får de ju då  🙂

Delvis från ett inlägg av Sten Kaiser  på

http://www.theclimatescam.se/2012/05/21/en-riktig-vaxthusgas/

I en intressant uppsats av L. H. Ziska, J. A. Bunce och E. W. Goins presenteras resultatet av ett enkelt experiment. Deras idé var att om framtidens klimat kommer att kännetecknas av att det blir varmare och att koldioxidhalten kommer att öka, så går det redan idag att skåda in i framtiden. Det är ju nämligen så att det som kallas UHI-effekten (urban heat islands – värmeöar i städer) innebär att det finns platser som redan drabbats av både ett varmare klimat och en högre koldioxidhalt.

De genomförde alltså följande enkla experiment i och runt staden Baltimore (i Maryland ganska nära Washington D.C.). På 3 ställen, ett lantligt 50 km från stadens centrum, ett i en förort 10 km ifrån centrum, och ett mitt i staden, ungefär 500 meter från själva centrum, så grävde de ut 4 stycken 2×2 meter stora rutor ner till ett djup av en dryg meter. Sedan fyllde de groparna med samma sorts jord varefter de planterade växter som hörde naturligt hemma i området. Den enda observerade skillnaden i miljön runt planteringarna var att de maximala dagstemperaturerna var 1,6 grader varmare och de minimala natt-temperaturerna 3,3 grader varmare i centrum jämfört med den lantligaste miljön. Dessutom var kioldioxidhalten dagtid 21 % högre i centrum.

Självklart växte det bäst i centrum! Jämfört med den lantligaste miljön så var mängden biomassa 60 % högre i förorten och 115 % högre i centrum.

Originalartikeln:  http://www.co2science.org/articles/V15/N20/EDIT.php

Reference
Ziska, L.H., Bunce, J.A. and Goins, E.W. 2004. Characterization of an urban-rural CO2/temperature gradient and associated changes in initial plant productivity during secondary succession. Oecologia 139: 454-458.

February 19, 2012

Donna Laframboises book

Filed under: Klimat,Politik — ingvare @ 17:35
Tags: ,

Donna L. är en skicklig journalist med inriktning på vetenskap. Efter att ha sett en del verkliga tokigheter i sättet som IPCC arbetar beslöt hon sig för att utforska hur IPCC arbetar. Resultatet var en chock. Till slut resulterade det i en bok. “The Delinquent Teenager that was Mistaken for the Worlds Top Climate Expert”
Boken finns både som nedladdningsbar PDF, papperskopia och “Kindle”-version. Kindle är egentligen ett format för sk “Läsplattor” men formatet kan även läsas på en vanlig PC (Windows eller Mac) genom att hämta ett gratisprogram från Amazon.com. Jag har köpt Kindle-version, ca 8 dollar och i helgen har jag läst boken. Det var mycket välanvända 8 dollar. Intressant, välskrivet, lättläst och egentligen mycket skrämmande. Hon pekar på flera saker som med absolut klarhet visar att IPCC är ett politiskt styrt organ vars syfte är att visa att koldioxid är ett allvarligt hot mot mänskligheten oavsett vetenskapliga resultat.

Läs nu noga igenom min sista mening.

Det är inte min slutsats. Det är vad Donna L. kommer fram till efter att studerat IPCC:s metoder, rutiner och skrifter. Efter att ha intervjuat många som arbetat med IPCC. Trots Mr Pachauris påstånde om transparans, “Peer Review” och samstämmighet bland forskare så är det en grov osanning. Motstridiga forskningsresultat ignoreras eller föröjligas. Forskare som kommer till “fel” slutsats motarbetas. “Peer Review” görs av “klubben för inbördes beundran”. Interna regler åsidosätts konsekvent. Resultat från fristående kritiska granskare ignoreras.

Donna inte bara redovisar hur illa forskningen görs och hur slutresultaten “poleras” för att i slutändan “passa” det som uppdragsgivaren beställt utan även hur infiltrerat IPCC blivit av sk NGO:er (Non Goverment Organistions) typ GreenPeace, WWF och andra sk “Gröna” rörelser med en egen agenda.

Jag håller absolut med Donna i hennes slutsats. Lägg ner IPCC. Börja om fråm början och studera klimatet utan förutfattade meningar. Det är inte fel om vi kan bättre förutsäga det framtida klimatet. Vi kanske tom står inför en ny istid. Att en sådan kommer det vet vi. Det vi inte vet är när den kommer. Vad som kommer vara av yttersta vikt när den kommer är att vi har gott om energi till ett rimligt pris. Och då lär knappast vindsnurror vara svaret.
Finland har startat projekt för nya kärnkraftverk.
För Fan!
Starta ett samarbete med Finland runt moderniserad kärnkraft!!

November 27, 2011

En thriller i verkligheten

Filed under: Klimat — ingvare @ 12:07
Tags:

Inför IPCC:s möte i Köpenhamn förra gången publicerades en stor mängd emails som antingen stulits eller släppts av en “whistle blower”, dvs från någon inom IPCC. Dessa email visade att många forskare “bättrade på” fakta för att visa att den globala uppvärmningen skulle leda till olika sorters katastrofer och att det till största delen berodde på mänskligt utsläpp av koldioxid. Dessutom motarbetades alla former av rapporter som var kritiska. Detta ledde till vad som kom att kallas för “Climategate”.  Kritik kunde även riktas mot hur den interna “Peer Review” gick till och hur huvudförfattarna valde ut vad som skulle ingå i “Summary for Policymakers”. Dessa email har bidragit till att förtroendet för IPCC har fallit ganska dramatiskt.

Det slutar inte där. Nyligen släpptes en ny omgång email.  De som har släppt materialet kallar sig för “FOIA 2011” där FOIA är en förkortning för “Freedom Of  Information  Act” som är ett dokument som beskriver att all forskning som finansieras av myndigheter skall vara fritt tillgänglig för alla medborgare.  Med erfarenhet från förra “släppet” så har de gjort lite annorlunda. Allt material fanns att ladda ner från en rysk server och idag finns det att ladda ner från många andra sites.

“Paketet” som kan laddas ner består av 2 delar. En mindre mängd utvalda mejl som kan läsas fritt och en stor mängd mail som är krypterade. Varför de valt att göra på det sättet har “Pointman” på bloggen http://thepointman.wordpress.com/  en bra hypotes om

Denna omgång av emails innehåller inte bara mail som visar på vetenskapligt fusk utan även på politiska påtryckningar.  Nu är det inte bara forskare som utsätts för kritik och som avslöjar att IPCC inte handlar om vetenskap utan nu exponeras även lite grand av vad den politiska makten vill oavsett vad vetenskapen säger. Man kan säga att insatserna har höjts.  Påtryckningar från makten kommer att öka på att få tag i de som ligger bakom FOIA 2011. De börjar  leva farligt.  Så de har visat att de har mycket mer att komma med. Och de har listigt nog redan distribuerat materialet över hela världen. Jag och tusentals andra har materialet. Distributionsproblemet är löst.

Allt de behöver göra är att släppa ett lösenord! Och det kan de göra även om de blivit fängslade. Och vem vet. Med det lösenordet öppnar man paketet för att kanske finna en ny omgång okrypterade email plus resten av mejlen krypterad med ett nytt lösenord. Som de ryska dockorna!

Med den här metoden utövar de ett stort tryck på IPCC! Skärp er! Annars kommer det mer som visar hur ni bär er åt!

En spännande nutidsthriller som MSM (Main Stream Media) håller tyst om. Istället så fortsätter man att mässa religiöst om farligheterna med att släppa ut koldixid. Påminner mig Brecht:

Varje morgon går jag till torget där de handlar med lögner.

Förväntansfullt armbågar jag mig fram bland försäljarna

Och dansen runt guldkalven i Durban fortsätter. Och miljarder läggs på symbolhandlingar som kommer att påverka klimatet lika mycket som de indianska regndanserna. Resurser som borde användas klokare!

Blog at WordPress.com.